IP یا International Protection نشان و استاندارد حفاظت بین المللی

احتمالا در هنگام خرید دوربین مداربسته، کلمه ای به نام استاندارد IP به گوشتان خورده است، که می توان گفت معرف استقامت دوربین مداربسته در برابر آب و گرد و غبار است، در ادامه این مقاله با ایمن موج ثامن همراه باشید، تا تعریف صفر تا صد استاندارد IP، همراه با معانی اعداد و اهمیت این استاندارد را برایتان بازگو کنیم.

استاندارد IP

استاندارد IP چیست؟

به طور کلی می توان گفت به مقاومت دوربین مداربسته  در برابر آب، گرد و غبار استاندارد IP می گویند.

استاندارد آی پی (IP) از دو عدد اول و دوم تشکیل شده است، که در ادامه هر کدام را جداگانه بررسی می کنیم.

عدد اول: جامدات

اولین عدد از سمت چپ نشانگر مقاومت دوربین در برابر جامدات مانند: انگشت، دست انسان، ذرات گرد، غبار و تماس با اجسام دیگر است.

این عدد از صفر شروع می شود، که نشانگر عدم مقاومت در برابر جامدات است، و تا 6 ادامه دارد که نشانگر مقاومت کامل دوربین مداربسته در برابر جامدات است.

معانی اعداد از صفر تا 6

 • صفر: به معنی عدم مقاومت در برابر جامدات
 • یک: به معنی داشتن مقاومت در برابر اجسام بزرگ مانند دست انسان
 • دو: به معنی داشتن مقاومت در برابر اجسامی مانند انگشت انسان
 • سه: به معنی داشتن مقاومت در برابر اجسامی بزرگ تر از 2.5 میلی متر، مانند پیچ گوشتی
 • چهار: به معنی داشتن مقاومت در برابر اجسامی بزرگ تر از 1 میلی متر، مانند سیم ها
 • پنج: به معنی داشتن مقاومت در برابر ذرات گرد و غبار(گرد و غبار نمی توانند به راحتی وارد بدنه دوربین شوند)
 • شش: به معنی داشتن مقاومت صد در صد در برابر ذرات گرد و غبار

عدد دوم:مایعات

دومین عدد از سمت چپ یا به عبارتی اولین عدد از سمت راست نشانگر درجه مقاومت در برابر آب و رطوبت است.

این عدد از صفر شروع می شود و تا 8 ادامه دارد، که هر یک از اعداد معانی خاصی دارند.

معنی اعداد از صفر تا 8

 •  صفر: عدد صفر نشانگر عدم هیچگونه مقاومت در برابر آب و رطوبت است.
 • یک: عدد یک نشانگر مقاومت در برابر ریزش قطرات آب به صورت عمودی است.
 • دو: عدد دو نشانگر مقاومت در برابر ریزش عمودی قطرات آب تا زاویه 15 درجه است.
 • سه: عدد سه نشانگر مقاومت در برابر ریزش قطرات آب تا زاویه 60 درجه است.
 • چهار: عدد چهار نشانگر مقاومت در برابر افشاندن آب با هر زاویه ای است.
 • پنج: عدد پنج نشانگر مقاومت در برابر افشاندن آب با فشار است.
 • شش: عدد شش نشانگر مقاومت در برابر ریختن آب با فشار بالا بوده، و در برابر ورود آب به بدنه دوربین مقاوم است.
 • هفت: عدد هفت نشانگر مقاومت در برابر فرو رفتن در آب با عمق 15 تا 100 سانتی متر به مدت 30 دقیقه است.

هشت: عدد هشت نشانگر مقاومت کامل در برابر افشاندن آب با فشار و همچنین فرو رفتن در آب به مدت طولانی است.

جدول شرح استاندارد IP
رتبه بندی IPرقم اول: جامداترقم دوم: مایعات
IP00در برابر جامدات محافظت نمی شود

در برابر مایعات مقاوم نیست

IP01در برابر جامدات محافظت نمی شود

در برابر تراکم مایعات مقام است

IP0253/000

در برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 15 درجه مقاوم است.

IP03در برابر جامدات محافظت نمی شود

در برابر ریزش قطرات آب به صورت عمود تا زاویه 60 درجه مقاوم است

IP04در برابر جامدات محافظت نمی شود

در برابر ریزش آب از هر جهت مقاوم است

IP05در برابر جامدات محافظت نمی شود

در برابر جت های کم فشار آب از هر جهت مقاوم است

IP06در برابر جامدات محافظت نمی شود

در برابر جت‌های فشار آب قوی از هر جهت مقاوم است .

IP07در برابر جامدات محافظت نمی شود

در برابر فرو رفتن در آب به عمق 15 تا 100 سانتی متر مقاوم است.

IP08در برابر جامدات بزرگ تر از 50 میلیمتر و لمس انگشتان مقاومت دارد

در برابر فرو رفتن در آب تا فشار معین مقاوم است.

IP10در برابر جامدات بزرگ تر از 50 میلیمتر و لمس انگشتان مقاومت دارد

در برابر مایعات مقاوم نیست

IP11در برابر جامدات بزرگ تر از 50 میلیمتر و لمس انگشتان مقاومت دارد

در برابر تراکم مایعات مقام است

IP12در برابر جامدات بزرگ تر از 50 میلیمتر و لمس انگشتان مقاومت دارد

در برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 15 درجه مقاوم است

IP13در برابر جامدات بزرگ تر از 50 میلیمتر و لمس انگشتان مقاومت دارد

در برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 60 درجه مقاوم است

IP14در برابر جامدات بزرگ تر از 50 میلیمتر و لمس انگشتان مقاومت دارد

در برابر ریزش آب از هر جهت مقاوم است

IP15در برابر جامدات بزرگ تر از 50 میلیمتر و لمس انگشتان مقاومت دارد

در برابر جت های کم فشار آب از هر جهت مقاوم است

IP16در برابر جامدات بزرگ تر از 50 میلیمتر و لمس انگشتان مقاومت دارد

در برابر جت‌های فشار آب قوی از هر جهت مقاوم است

IP17در برابر جامدات بزرگ تر از 50 میلیمتر و لمس انگشتان مقاومت دارد

در برابر فرو رفتن در آب به عمق 15 تا 100 سانتی متر مقاوم است

IP18در برابر جامدات بزرگ تر از 50 میلیمتر و لمس انگشتان مقاومت دارد

در برابر فرو رفتن در آب تا فشار معین مقاوم است

IP20در برابر لمس دست انسان و اجسام بزرگ تر از 12 میلیمتر مقاومت دارد.

در برابر مایعات مقاوم نیست

IP21در برابر لمس دست انسان و اجسام بزرگ تر از 12 میلیمتر مقاومت دارد.

در برابر تراکم مایعات مقام است

IP22در برابر لمس دست انسان و اجسام بزرگ تر از 12 میلیمتر مقاومت دارد.

در برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 15 درجه مقاوم است

IP23در برابر لمس دست انسان و اجسام بزرگ تر از 12 میلیمتر مقاومت دارد.

ر برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 60 درجه مقاوم است

IP24در برابر لمس دست انسان و اجسام بزرگ تر از 12 میلیمتر مقاومت دارد.

در برابر ریزش آب از هر جهت مقاوم است

IP25در برابر لمس دست انسان و اجسام بزرگ تر از 12 میلیمتر مقاومت دارد.

در برابر جت های کم فشار آب از هر جهت مقاوم است

IP26در برابر لمس دست انسان و اجسام بزرگ تر از 12 میلیمتر مقاومت دارد.

در برابر جت‌های فشار آب قوی از هر جهت مقاوم است

IP27در برابر لمس دست انسان و اجسام بزرگ تر از 12 میلیمتر مقاومت دارد.

در برابر فرو رفتن در آب به عمق 15 تا 100 سانتی متر مقاوم است

IP28در برابر لمس دست انسان و اجسام بزرگ تر از 12 میلیمتر مقاومت دارد.

در برابر فرو رفتن در آب تا فشار معین مقاوم است

IP30در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 2.5 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر مایعات مقاوم نیست

IP31در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 2.5 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر تراکم مایعات مقام است

IP32در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 2.5 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 15 درجه مقاوم است

IP33در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 2.5 میلیمتر مقاومت دارد

ر برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 60 درجه مقاوم است

IP34در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 2.5 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر ریزش آب از هر جهت مقاوم است

IP35در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 2.5 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر جت های کم فشار آب از هر جهت مقاوم است

IP36در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 2.5 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر جت‌های فشار آب قوی از هر جهت مقاوم است

IP37در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 2.5 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر فرو رفتن در آب به عمق 15 تا 100 سانتی متر مقاوم است

IP38در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 2.5 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر فرو رفتن در آب تا فشار معین مقاوم است

IP40در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 1 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر مایعات مقاوم نیست

IP41در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 1 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر تراکم مایعات مقام است

IP42در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 1 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 15 درجه مقاوم است

IP43در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 1 میلیمتر مقاومت دارد

ر برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 60 درجه مقاوم است

IP44در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 1 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر ریزش آب از هر جهت مقاوم است

IP45در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 1 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر جت های کم فشار آب از هر جهت مقاوم است

IP46در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 1 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر جت‌های فشار آب قوی از هر جهت مقاوم است

IP47در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 1 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر فرو رفتن در آب به عمق 15 تا 100 سانتی متر مقاوم است

IP48در برابر وسایلی مانند سیم و اجسام بزرگتر از 1 میلیمتر مقاومت دارد

در برابر فرو رفتن در آب تا فشار معین مقاوم است

IP50در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر مایعات مقاوم نیست

IP51در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر مایعات مقاوم نیست

IP52در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 15 درجه مقاوم است

IP53در برابر گرد و غبار مقاوم است

ر برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 60 درجه مقاوم است

IP54در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر ریزش آب از هر جهت مقاوم است

IP55در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر جت های کم فشار آب از هر جهت مقاوم است

IP56در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر جت‌های فشار آب قوی از هر جهت مقاوم است

IP57در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر فرو رفتن در آب به عمق 15 تا 100 سانتی متر مقاوم است

IP58در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر فرو رفتن در آب تا فشار معین مقاوم است

IP60در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر مایعات مقاوم نیست

IP61در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر مایعات مقاوم نیست

IP62در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 15 درجه مقاوم است

IP63در برابر گرد و غبار مقاوم است

ر برابر ریزش قطرات  آب  به صورت عمود تا زاویه 60 درجه مقاوم است

IP64در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر ریزش آب از هر جهت مقاوم است

IP65در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر جت های کم فشار آب از هر جهت مقاوم است

IP66در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر جت‌های فشار آب قوی از هر جهت مقاوم است

IP67در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر فرو رفتن در آب به عمق 15 تا 100 سانتی متر مقاوم است

IP68در برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر فرو رفتن در آب تا فشار معین مقاوم است

IP69Kدر برابر گرد و غبار مقاوم است

در برابر جت بخار  آب مقاوم است.

 

اهمیت استاندارد IP

تا اینجای مقاله با استاندارد IP کامل آشنا شدید، حال به اهمیت استاندارد IP می پردازیم.

همانطور که متوجه شدید استاندارد IP یکی از مهم ترین ویژگی دستگاه هایی مانند دوربین مداربسته است، زیرا دوربین های مداربسته اغلب در فضا های باز نصب می شوند، و به طور دائم در معرض ذرات گرد و غبار هوا و همچنین بارش برف و باران هستند، در نتیجه از اهمیت بالایی برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *